Wandelnetwerk Pajottenland

De afgelopen jaren werd met vele partners gewerkt aan een degelijk beheer van het historische en actuele tragewegenbestand in de regio. Inventarisatie, ontsluiting en beheer stonden daarbij centraal. Altijd in nauw overleg met aangelanden en lokale gebruikers van de trage wegen. Dit resulteerde tot de ontwikkeling van een succesvol wandelknoopppuntennetwerk in gemeenten Lennik, Gooik & Pepingen en Roosdaal.

In dit project willen we het huidige wandelknooppuntennetwerk vervolledigen met de gemeenten Bever, Galmaarden en Herne. Op die manier zal het uiteindelijke ‘Wandelnetwerk Pajottenland’ de zeven gemeenten van Pajottenland+ omvatten en het grootste wandelnetwerk in Vlaanderen worden. Dit netwerk zal voor lokale bewoners functionele en veilige verbindingen aanbieden. Maar zal eveneens voor bewoners en bezoekers het Pajottenland als wandelregio op de kaart zetten.

De ontwikkeling van het wandelnetwerk in de gemeenten Bever, Herne en Galmaarden gebeurt in nauwe samenwerking met vzw Toerisme Vlaams-Brabant. Het Regionaal Landschap staat in voor het creëren van draagvlak, de inventarisatie en selectie m.b.t. trage wegen & het overleg met aangelanden/lokale gebruikers + opmaak i.f.v. ontwerpkaart met infobrochure én het uittekenen van de knooppuntennummering. De aankoop en plaatsing van de bewegwijzering, layout en druk wandelkaart én verkoop en promotie van de kaart neemt Toerisme Vlaams-Brabant voor zijn rekening.

De selectie van de trage wegen die uiteindelijk worden opgenomen in het wandelnetwerk, gebeurt in eerste instantie in rechtstreekse dialoog met de aangelanden en de gebruikers van de percelen waarover deze trage wegen lopen. Daarnaast zal het ontwerp-wandelnetwerk ook uitvoerig worden besproken en overlegd met de verschillende belangengroepen, zoals landbouwers, wandelaars, gemeentebesturen, gemeentelijke werkgroepen rond trage wegen, gemeentelijke adviesraden, natuurverenigingen, heemkundige kringen, …om tot een verantwoorde keuze te komen. Een netwerk van trage wegen kan immers niet tot stand komen zonder een netwerk van mensen. Deze bottum-up aanpak zal er voor zorgen dat het wandelnetwerk gesteund en gedragen wordt door de mensen op het terrein en door de gemeentebesturen, waardoor het ‘wandelnetwerk Pajottenland’ zal uitgroeien tot een duurzaam product in de regio.

Om de betrokkenheid van de bevolking nog te verhogen, zal na de aanleg van het wandelnetwerk een systeem van meter- en peterschap worden uitgebouwd voor het onderhoud van de trage wegen. Het Regionaal Landschap zal actief op zoek gaan naar vrijwilligers die zich willen inzetten om een bepaald traject van het wandelnetwerk regelmatig te bewandelen en te controleren op problemen met onderhoud, bewegwijzering of toegankelijkheid. De coördinatie van deze meters en peters wordt daarna overgenomen door Toerisme Vlaams-Brabant.

Na de aanleg van het wandelnetwerk zal uiteraard ook uitgebreide promotie gemaakt worden voor dit product. De opening van het wandelnetwerk is voorzien in mei 2013, waarbij de nadruk vooral zal liggen op de nieuwe trajecten in Bever, Galmaarden en Herne. In 2014 zal een groots wandelevenement georganiseerd worden rond het volledige wandelnetwerk Pajottenland in de zeven gemeenten van Pajottenland+. De verdere uitwerking van dit evenement zal gebeuren in de loop van het project.

Projectgegevens

  • Programma:PDPOII
  • Jaartal:2012
  • Projectkost:105.466 euro
  • Promotor:Vzw Regionaal Landschap Zenne, Zuun & ZoniĆ«n
  • Duurtijd:1/1/2012 - 31/12/2014

Doelstellingen

  • Uitbreiden wandelnetwerk met Bever, Galmaarden en Herne.
  • Monitoring 'Wandelnetwerk Pajottenland'.
  • Opmaak beleidsplan trage wegen Roosdaal.

Contactgegevens

Alwin Loeckx

Donkerstraat 21

1750 Gaasbeek

alwin.loeckx@rlzzz.be

02 452 60 45