LEADER

Welkom op de website van LEADERwerking Pajottenland+

 

LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale".
Vrij vertaald betekent dat 'Lokale actoren verbinden voor een leefbaar platteland' of samenwerken voor plattelandsontwikkeling.

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren  (gemeentebesturen, de provincie, vzw's, middenveldorganisaties,…) subsidies kunnen aanvragen voor projecten ter ondersteuning
van de noden van de eigen plattelandsregio.

LEADERwerking Pajottenland+ is een vzw die middelen beheert en verdeelt van de provincie Vlaams-Brabant, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie. Met deze middelen ondersteunen wij plattelandsinitiatieven in het Pajottenland,
die zo tot 65% cofinanciering kunnen ontvangen.


Onze Missie

De hoofdopdracht van Pajottenland+ bestaat erin de plattelandsregio Pajottenland (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal) te versterken door financiële ondersteuning te voorzien aan projecten die in de lijn liggen met de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) voor de regio.

Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van onderstaande invalshoeken vallen:

Thema 1: ‘duurzame energie en klimaatadaptatie’
·       Maatregel 1: Energieafhankelijkheid verminderen door in te zetten op energiebesparing
·       Maatregel 2: Eigen duurzame  energieproductie als antwoord op stroomtekorten

Thema 2: ‘promotie en profilering streekidentiteit’
·       Maatregel 1: Versterking tussen dorp en buitengebied    
·       Maatregel 2: Verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de Pajotse plattelandstroeven

Thema 3:  ‘leefbare dorpen’
·       Maatregel 1: Inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden: sociaal weefsel versterken, lokale dienstverlening uitbouwen, en nieuwe creatieve initiatieven opzetten
·       Maatregel 2: Vandaag werken aan morgen en overmorgen via een modern en toekomstgericht dorpenbeleid
·       Maatregel 3: Een belangrijke basisvoorwaarde is en blijft een plattelandsgebied met ‘leefbare mobiliteit’

Download hier onze lokale ontwikkelingsstrategie LEADER (periode 2014-2020)

PDPO III

In Vlaanderen is het LEADER-programma ingeschreven in het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPOIII). Het LEADER-programma is aanvullend en bovenop het programma omgevingskwaliteit dat in heel Vlaanderen geldt voor de ontwikkeling van het platteland.

De aanpak van LEADER-projecten is bovendien zeer specifiek : de projecten moeten voldoen aan de 7 LEADER-kenmerken:

·       Bottom-up
·       Innovatief
·       Multisectoraal en geïntegreerd
·       Gebiedsgericht
·       Beoordeeld en begeleid door Publiek-Privaat partnerschap (Plaatselijke Groep)
·       Netwerk
·       Samenwerking

Meer info over PDPO III en over projecten met betrekking tot de ontwikkeling van het Vlaamse platteland vind je bij het Vlaams Ruraal Netwerk

Overgangsperiode PDPO III naar PDPO IV

In 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst  gesloten met als doel afspraken vast te leggen tussen de voormelde partijen over de uitvoering van de gebiedsgerichte plattelandswerking van LEADER binnen het PDPO 2014-2020. Deze gebiedsgerichte plattelandswerking kreeg vorm via het programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III.

Omwille van het feit dat enerzijds de voorbereidingen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) nog lopende zijn en anderzijds steun voor plattelandsontwikkeling uit het ELFPO afhankelijk is van de verdere ontwikkelingen van het GLB heeft de Europese Commissie echter een overgangsregeling voorzien zodat ook steun voor plattelandsontwikkeling kan toegekend worden in 2021 en 2022.

Binnen de LOS 2014-2020 koos Pajottenland+ voor de volgende thema’s:

1.      Duurzame energie en klimaatadaptatie
2.      Promotie en profilering via streekidentiteit
3.      Leefbare dorpen

De Minister van Plattelandsbeleid Zuhal Demir vraagt om extra 3 thema’s in acht te nemen met name:

1.      Eenzaamheid op het platteland
2.      Lokale landbouw en korte keten
3.      Biodiversiteit

De PG erkent a.d.h.v. de thema’s eenzaamheid op het platteland, lokale landbouw en korte keten & biodiversiteit raakpunten binnen de huidige LOS. Deze thema’s zullen mee opgenomen worden bij de oproepen 2021-2022.

Klik hier voor projectoproep(en)

Klik hier voor het addendum (2021-2022) bij de LOS (2014-2020)