Welkom op de website van LEADERwerking Pajottenland+

 

LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale".
Vrij vertaald betekent dat 'Lokale actoren verbinden voor een leefbaar platteland' of samenwerken voor plattelandsontwikkeling.

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren  (besturen, vzw's, (middenveld)organisaties, plattelandsondernemers, landbouwers, bedrijven, particulieren,…) subsidies kunnen aanvragen voor projecten ter ondersteuning
van de noden van de eigen plattelandsregio.

LEADERwerking Pajottenland+ is een vzw die middelen beheert en verdeelt van de provincie Vlaams-Brabant, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie. Met deze middelen ondersteunen wij plattelandsinitiatieven in het Pajottenland, die zo tot 65% cofinanciering kunnen ontvangen.


Onze Missie

Pajottenland + is de regisseur van het netwerk dat alle actieve krachten (experten, inwoners, organisaties, besturen en ondernemers) bundelt, inspireert en samenbrengt én die een hart hebben voor het Pajottenland.

Binnen dat netwerk streven we naar het versterken van alle facetten van het erkend plattelandsgebied, het Pajottenland. Hiermee willen we via het ondersteunen en initiëren van lokale projecten, structureel werken aan een duurzame en vooruitstrevende ontwikkeling van een leefbaar platteland.

Kerntaak

De hoofdopdracht van Pajottenland+ bestaat erin de plattelandsregio Pajottenland (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Ternat en Sint-Pieters-Leeuw) te versterken door financiële ondersteuning te voorzien aan projecten die in de lijn liggen met de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) voor de regio.

Binnen de programmaperiode '23-'27 komen de volgende plattelandsprojecten in aanmerking als ze binnen één van onderstaande thema's vallen:

Thema 1: Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten

Maatregel 1: Uitvoering van lokale voedselstrategieën, stimuleren en bevorderen van de korte keten, evenals de bijhorende (kleine) investeringen

Maatregel 2: Samenwerking met de ambitie om duurzame landbouwverbreding in te zetten voor gemeenschappelijke doelen

Maatregel 3: De bijhorende (kleine) investeringen in collectieve infrastructuur of materieel voor oogst, opslag, verwerking en logistiek van biomassa(resten) uit natuur- en landschapsbeheer en lokale land-, tuin- en bosbouw met het oog op een hoogwaardige lokale toepassing en met aandacht voor circulariteit

FOTO 2 Landbouw Fruitburght Demeulemeester - 4-min.jpg

Thema 2: Leefbare en levendige dorpen

Maatregel 1: Participatie van en samenwerking tussen dorpsbewoners en andere plattelandsactoren versterken met volgende ambities:

- De dorpsgemeenschappen toekomstbestendig en divers ontwikkelen

- De leefbaarheid en sociale cohesie verhogen evenals vereenzaming aanpakken

- Een kwalitatieve leef- en werkomgeving creëren met innovatieve en duurzame initiatieven

- Duurzame mobiliteit stimuleren en vervoersarmoede aanpakken

- De dienstverlening en het voorzieningenniveau verbeteren

Maatregel 2: Activeren van burgerschap via capaciteitsopbouw en kennisdeling o.a. via sociale en digitale innovatie

Maatregel 3: De bijhorende investeringen in gemeenschapsvormende infrastructuur (publieke ruimte of dorpslokalen) of materieel

FOTO 3 Leefbare dorpen De Koetsier - 3-min.jpg

Thema 3: Biodiversiteit en landschapskwaliteit

Maatregel 1: Samenwerking tussen verschillende plattelandsactoren met de volgende ambities: de open ruimte en het landschap kwalitatief versterken; de biodiversiteit, de bodem- en waterkwaliteit verbeteren; verbindingen creëren die de streekidentiteit versterken, bijdragen aan de klimaatdoelstellingen (adaptatie en mitigatie), landschappen, water en natuur aan elkaar rijgen

Maatregel 2: De bijhorende (kleine) investeringen om de biodiversiteit en landschapskwaliteit te versterken

Download hier onze lokale ontwikkelingsstrategie LEADER (periode 2023-2027)

FOTO 4 Landscahp Kesterberg-min.jpg

PDPO IV

In Vlaanderen is het LEADER-programma ingeschreven in het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling 2023-2027 (PDPOIV). 

De aanpak van LEADER-projecten is bovendien zeer specifiek : de projecten moeten voldoen aan de 7 LEADER-kenmerken:

·       Bottom-up
·       Innovatie in de lokale context
·       Multisectoraal en geïntegreerd
·       Gebiedsgericht
·       Lokaal partnerschap
·       Netwerkvorming
·       Samenwerking

Meer info over PDPO IV en over projecten met betrekking tot de ontwikkeling van het Vlaamse platteland vind je bij het Vlaams Ruraal Netwerk

20 jaar Pajottenland+

Binnen PDPOI staken de besturen van de gemeenten Bever, Herne, Galmaarden, Pepingen, Lennik en Gooik - samen met enkele organisaties - de hoofden bij elkaar om in 2003 LEADER Pajottenland+ op te richten. Binnen PDPOII kwam Roosdaal erbij om dan in '23 - binnen PDPOIV ook de gemeenten Ternat en Sint-Pieters-Leeuw te verwelkomen.

Voorzitters Pajottenland+

Grondlegger en bezieler van het eerste uur, Michel Doomst, was 19  jaar voorzitter van Pajottenland+ en gaf in '22 de fakkel door aan Frank Nevens.

Coördinator Pajottenland+

We schrijven oktober ’19 toen Robrecht Geeroms zijn intrede deed via de ‘Poort van het Pajottenland’. En dit vanuit het pittoreske Schepdaal (je weet wel #1703 #remco…). Hij herinnert zich zijn eerste werkdag nog, de bijhorende contacten… en hij had als veertiger nog nooit één voet aan grond gezet in Bever (erg hé).

Na bijna vier jaar Pajots werken – wat hij eerder als een verlenging van zijn hobby beschouwt – en heel wat mensen te leren kennen, tracht hij de komende jaren dezelfde dynamiek te behouden en te versterken. ‘SAMEN’ met heel veel interessante mensen, verenigingen, besturen,… Met vereende krachten.

20 jaar op de teller

Er staan al twintig mooie jaren op de teller van Pajottenland+. Laten we die jaren koesteren en de komende programmaperiode mooi en sterk invullen. Laten we verder bruggen bouwen én ‘VERBINDEN’ om zo naar een sterke(re) gebiedscoalitie te groeien.

We zijn fier op de mens die er werkt, leeft en inspireert binnen ons werkgebied. Fier op mensen die ook van buitenaf dit gebied koesteren en willen zien groeien. Blij met de kansen die worden  aangereikt door de provincie, Vlaanderen en Europa om aan plattelandsbeleid te doen.

FOTO 5 Plattelandsklassen.jpg

PDPOIV werd geboren

De LOS - binnen PDPOIV - kwam tot stand door heel wat vergaderen, samenbrengen van mensen, bilaterale gesprekken,… Heel wat schrijfsels werden een coherent geheel. Katrien Meersseman heeft onze organisatie eind februari ’23 verlaten maar heeft – naast haar andere werk – heel wat impulsen en extra’s gedoneerd aan de LOS. Ze LOS’t nu de tentakels van Pajottenland+ maar blijft in het warme nest van Haviland werken. Heel erg bedankt Katrien, voor al die mooie jaren bij Pajottenland+.

Blij met de anciens die het schip reeds verlaten hebben of nog steeds mee het vierde eiland willen verkennen. En blij met diegenen die nieuw aan boord stappen.

Laten we samen varen – tussen Zenne en Dender – op die manier kunnen we (door)starten aan ‘Expeditie Pajottenland+ 4.0’.

FOTO 6 PDPOIV werd geboren.jpg

 

Michel Doomst

Pajottenland al veel meer dan een mythe en symbool…

De streek moet dat blijven maar ook overstijgen: een anker van platteland en een myhthe van het verleden zoals ze door De Gronckel voor het eerst werd verheven. Terzelfdertijd moet met alle aanwezige krachten gebouwd worden aan een regio die dezelfde identiteit kan behouden en zelfs versterken. 20 jaar geleden is die opbouw onder meer door  de betreurde Henk Meert, uitzonderlijke sociaal -geograaf en Pajot, op gang geschoten. Er werd gezocht naar middelen en mensen om daar dagelijks aan te werken en de Leadergelden vulden voor het eerst heel sterk die noodzaak in.

De voorbije 2 decennia is daardoor de klok van de naam van het Pajottenland nog sterker gaan klinken: de manier waarop Leader (afkorting van liaisons entre actions développement de l’ economie rurale) het Pajottenland bij de 12 gebieden verkoos die Europese, Vlaamse en provinciale middelen konden krijgen om een nog sterker platteland te kweken zal wel ooit als een historische mijlpaal worden vastgelegd. Het heeft ook de besturen van de gemeenten Bever,Extra foto 2 voor bij onderdeel Michel Doomst.jpgGalmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal bijna elke maand samen gebracht om   ideeën, info en plannen op mekaar af stemmen.   Terzelfdertijd zijn vele middenveldorganisaties die de   streek van onder uit versterken bijkomend   ondersteund in vernieuwende projecten. Het   Pajottenlandgevoel is sterker geworden, de   Pajottenlandgoesting om de regio nog beter en   landelijker te maken zeker ook.Op 20 jaar is dat verschillende malen in een gezamenlijke strategie voor verdere ontwikkeling  vastgelegd.

Vandaag kijken we al verder naar de 2 volgende decennia waar na corona de uitdagingen er niet kleiner zijn op geworden: mensen hebben de eigen leefomgeving nog meer ontdekt, nieuwe waarden en normen zijn hopelijk nog sterker geworden, kort bij de deur is sexy geworden. Meteen is echter ook de druk van de Europese hoofdstad toegenomen en het debat over de optimale benutting van de open ruimte een thema van debat. De volgende maanden die ons hopelijk uit de virusban moeten halen zullen dus heel belangrijk worden om ons visier op scherp te zetten. Drie basiselementen zullen daarbij de kern uitmaken die je in één woord “see”, zien en kijken kan samenvatten: S-ociologie, E-conomie en E-cologie worden de uitdagingen voor morgen. Nagaan hoe we de steeds grotere groep van mensen die graag bij ons komen wonen ook kunnen mede-burgeren, zorgen dat er met de beleving van het platteland ook een grotere boterham op de plank komt en zeker ook op het platteland een nog betere landelijke buitenruimte opbouwen.

Zoals het ooit in de Fabeltjeskrant werd gevraagd: oogjes open en snaveltjes een beetje meer toe. Laat ons de wijsheid van de uil gebruiken om blijvend rond te kijken naar wat maatschappelijk in onze leefomgeving beweegt om het verstandig in te passen en vooral in mooie acties en projecten om te zetten. Echte samenwerking begint dan ook bij intense  intermenselijke relaties en wederzijds begrip en niet bij onderlinge vliegenvangerij: een steeds grotere eenheid van het Pajottenland wordt de kracht van de toekomst. Jij hebt het Pajottenland nodig maar… het Pajottenland heeft vooral jou nodig.

Michel Doomst, 31 december 2021

Bedankt Michel

Refererend naar het legendarische programma ‘Safety First’ voert Pajottenland+ een position switch door. Voorzitter Michel Doomst zet na 18 jaar voorzitterschap een stapje opzij. We zullen Michel letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zetten zodra de coronacrisis wat gepasseerd is – hopelijk werd dit bij het lezen van dit jaarverslag reeds realiteit. Michel heeft ontegensprekelijk heel wat gedaan voor het Pajottenland. Hij zette het mee op de kaart en werd in de volksmond de burgemeester van het Pajottenland genoemd. We wensen Michel een deugddoende pensionering toe en nog heel veel mooie momenten met Extra foto 1 voor bij onderdeel Michel Doomst.jpgzijn vrouw Ineke en familie. Michel was naast voorzitter van Pajottenland+ ook 33 jaar burgemeester van zijn parel binnen het Pajottenland Gooik. 24u/24u… 7/7 was Michel bereikbaar. Hij was de man van het volk zonder al te veel poeha en protocol. Je was er altijd welkom in zijn bureau op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Je moest nooit kloppen – de bel deed het wel – zijn deur stond letterlijk en figuurlijk altijd open.

Robrecht Geeroms, 31 december 2021