Sociale en levendige mobipunten in het Pajottenland

Met het project 'Sociale en levendige mobipunten in het Pajottenland' willen PajoPower, Archeduc, Innovatiesteunpunt, Autodelen.net, Infopunt Publieke Ruimte én de betrokken gemeenten zes sociale mobipunten ontwikkelen en realiseren. Door de ontwikkeling van een regionale aanpak - die ook inzet op participatie én gemeenschapsvorming - willen we 'n realisatie m.b.t. mobipunten in het Pajottenland versnellen. En werken aan een (toekomstig) lokaal ownership. De aanpak moet leiden tot mobipunten, die sterk aansluiten bij noden en behoeften van de beoogde doelgroepen. In eerste instantie inwoners/pendelaars, maar ook toeristen en vervoersarmen. Op die manier willen we toewerken naar een versnelde modal shift en duurzame, toekomstgerichte vervoersconcepten op maat van het Pajottenland.

Projectgegevens

 • Programma:PDPOIII
 • Jaartal:2019
 • Projectkost:248 910 euro
 • Promotor:Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei
 • Duurtijd:1/11/2019 - 31/12/2021
 • Maatregel:
  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Doelstellingen

De centrale doelstelling van 't project 'Sociale en levendige mobipunten in het Pajottenland' is de implementatie van een alternatief vervoersconcept. Waarmee bijgedragen wordt aan de duurzame transitie m.b.t. verplaatsingsgedrag (modal shift) van inwoners én bezoekers in het Pajottenland. Het project streeft daarvoor een aantal doelstellingen na m.b.t. volgende resultaatsgebieden.

Klimaat

 • Bijdrage aan Europese, Vlaamse en gemeentelijke doelstellingen rond duurzame mobiliteit & reductie van CO2-uitstoot. 
 • Verlagen van het aantal fossiele kilometers per inwoner en bezoeker in 't Pajottenland.

Mobiliteit en ruimte

 • Ondersteunen van en streven naar complementariteit met Vervoersregio Vlaamse Rand bij de realisatie m.b.t. een vervoersaanbod op maat binnen hun regieopdracht inzake basisbereikbaarheid.
 • Attractieve vervoerspunten ontwikkelen op het platteland, die een antwoord bieden m.b.t. verschillende functionele (verplaatsings)noden van de plattelandsbewoner.

Maatschappelijk

 • Betrokkenheid verhogen van de Pajotse inwoners bij verduurzaming (en elektrificatie) van mobiliteit als thema.
 • Verplaatsingsgedrag van de Pajotse inwoners én bezoekers beïnvloeden door een modal shift te stimuleren naar duurzamere verplaatsingen. 
 • Pro- en reactief werken aan vervoersarmoede op het platteland door 't afnemende aanbod. Met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en mensen met een migratiegeschiedenis/beperking of in armoede. 
 • Maatschappelijke samenwerking rond duurzame mobiliteit op gang brengen in het Pajottenland tussen individuele burgers, gezinnen/ondernemers/verenigingen/landbouwers & energiecoöperaties en overheden.

Om de doelstellingen te halen, streven we volgende resultaten na.

 • Ontwikkeling en realisatie van zes sociale mobipunten in het Pajottenland
 • (Participatieve) ontwikkelingsstrategie hanteren, om te komen tot een sociaal mobipunt. Waarbij de inbreng van inwoners bij de effectieve conceptuele ontwikkeling verhoogd wordt om algemene betrokkenheid, eigenaarschap én uiteindelijk gebruik te verhogen.
 • Realiseren van minimaal acht educatieve, gemeenschapsvormende activiteiten voor specifieke doelgroepen van het sociaal mobipunt. Waardoor het gebruik van 't punt gestimuleerd wordt. 
 • Stimuleren van mogelijke nevenactiviteitaanbieders, om dergelijke activiteiten aan te bieden rond het mobipunt.
 • Kennisoverdracht naar andere organisaties en gemeenten om met een dergelijk traject aan de slag te gaan ... onder meer door 'n doorgedreven communicatiestrategie.

Tijdens de evaluatie- en kennisdelingsfase van het project zullen doelstellingen geëvalueerd worden, zodat ze kunnen leiden tot aanbevelingen voor toekomstige trajecten. 


Contactgegevens

Reindert De Schrijver

Paddenbroekstraat 12

1755 Gooik

reindert.deschrijver@klimaatpunt.be

02 306 45 62