Koester je kern

Net als andere dorpskernen in het Pajottenland staat Lennik voor uitdagingen door de toenemende verstedelijking. Verharde voortuinen, weinig toegankelijk groen op wandelafstand en kale voorgevels werken het fenomeen hitte-eiland en biodiversiteitsverlies in de hand. Met het project ‘Koester je Kern’ willen we inspelen op een essentieel maar onderbenut potentieel in de strijd tegen de klimaatverandering.

Ons uitgangspunt is om ook de kern te laten genieten van de weldaden van groen en natuur, dus met toegankelijke natuur in de kern en op wandelafstand. Dit willen we realiseren door het groen Hoefijzer te verbinden met de kern dmv ‘groenslingers’ geveltuintjes bij particulieren, vergroening en ontharding van gemeentelijk patrimonium en publieke ruimte, aanplant van leifruit,

kleinfruitstruiken, bloemenweides, extra bomen, hagen en heggen.

Gezien de centrale locatie van Zonnestraal vzw, werken we graag met hen samen om naast vergroening van domein en buitenrand, het inclusieve en sociale aspect met bewoners, medewerkers en Lennikenaren op te nemen in het project.

Aspecten rond klimaatadaptatie en -mitigatie worden meegenomen. We beogen een verhoging van biodiversiteit en een antwoord op hittestress, toenemende droogte, de vraag naar groenbeleving en habitatondersteuning voor koesterburen.

Repliceerbaarheid maakt uitbreiding naar de andere dorpskernen en Pajotse gemeenten mogelijk. We voorzien indicatoren ter opvolging, evaluatie en voortgang van het project.

Projectgegevens

  • Programma:PDPOIII
  • Jaartal:2022
  • Projectkost:€17.250
  • Promotor:Gemeentebestuur Lennik
  • Duurtijd:1-10-2022 tot 1-10-2024

Doelstellingen

De kern van Sint-Kwintens-Lennik net als vele andere dorpscentra in het Pajottenland kent een versnelde semi-urbane invulling. De gemeente Lennik wil met het ͚Groen Hoefijzer een lus van toegankelijk groen creëren in de mooie valleien van Lennik. We geloven dat een vervlechting van het Groen Hoefijzer met de kern, een soort van streekeigen groenslinger, zal zorgen voor ecologische versterking en dus ook een verhoogde leefbaarheid in de dorpskern zelf. Dit project beoogt 3 doelstellingen: Natuur construeren: We beogen een meer klimaat robuuste dorpskern met een verhoogde biodiversiteit, klimaatadaptatie en ook -mitigatie. In deze fase worden diverse aanplantingen voorzien met streekeigen groen en kleine landschapselementen. We denken aan leifruit, kleinfruit, verticale geveltuinen, aanplant van kruidachtigen, tegeltuintjes, eventuele groendaken en terrassen, bloemenweides, hagen en heggen, enz. Natuur consumeren: De aanplantingen zullen opbrengsten genereren. Met consumeren doelen we dus letterlijk de consumptie van vruchten, vruchtensap, vruchtenbereidingen, alsook ook de verwerking van droogbloemen, snoeisel ed. Tegelijkertijd koppelen we natuur en biodiversiteit aan een sociaal verbindend objectief: we geven Zonnestraal vzw een actieve rol in deze fase van het project, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van die bewoners. Tegelijkertijd nodigt dit uit tot samenwerking tussen de verschillende stakeholders: Zonnestraal vzw, de gemeente, vrijwilligers, etc. Natuur appreciëren: We ontwikkelen inspiratie- en appreciatiewandelingen langsheen het project, zintuigentochten en educatieve slingers met didactische leerpaden. De doelstelling is Multi sectoraal en inclusief: ten behoeve van onderwijs, zorg, sociale dienstverlening, plattelandstoerisme, lokale gemeenschappen en de Lennikse koesterburen. - het gaat over koesterburen in de letterlijke zin van het woord, zijnde de bewoners van Zonnestraal vzw en woonzorgcentra, de vrijwilligers, lokale handelaren, schoolkinderen en in brede zin ook de inwoners,.... naast alle fauna en flora die aandacht nodig hebben. (cfr. https://www.vlaamsbrabant.be/nl/natuur-en-milieu/koesterburen#toc-0--2). Daarbij zorgen we voor informatie, educatie en zintuiglijke beleving, zo mogelijk met ondersteuning van vrijwilligers. Deze drie doelstellingen samen zorgen voor een structurele verankering van het project waarbij we zorgen voor een meer bio divers en klimaat robuust leefgebied. Dit alles levert tevens een noodzakelijke bijdrage tegen de stijgende hitte- en droogte-stress die onlosmakelijk verbonden zijn met de verdere verharding en bebouwing van de kern.

 

Met verschillende initiatieven zoals burgerparticipatie met begeleide inspiratiemomenten, workshops, lezingen, panelgesprekken met actieve bijdrage van de burgers, klimaatexperts en andere actoren, een pop-up-idee͟ en een samenwerking met Zonnestraal vzw, creëren we in eerste instantie draagvlak voor de realisatie van ons project en een stapsgewijze gedragsverandering. Daarnaast koppelen we de klimaatimpact en biodiversiteitstoename aan een sociale, duurzame ontwikkeling in onze gemeente. Het project wordt zodanig uitgewerkt dat het ook herhaald kan worden binnen andere Pajotse gemeentekernen.


Contactgegevens

Gemeente Lennik

Markt 18

1750 Lennik

Tel.: 02 532 41 15

info@lennik.be